Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

ASD SYSTEMS POLSKA sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt pn. "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ASD SYSTEMS POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ"
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń. Wybranymi rynkami perspektywicznymi, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są: Serbia, Wietnam.

Charakter planowanych w ramach projektu zadań, obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa, poprzez uczestnictwo w branżowych imprezach targowych: EIMA Bolonia, Mining Vietnam, International Fair of Technique and Technical Achievements (UFI) – Belgrad, A+A Dusseldorf, FinnSec Helsinki, Eisenwarenmesse Kolonia, SICUR Madryt, Safety@Health@Work Rotterdam, Sawo Poznań, PPMA Total Show NEC Birmingham, Motek Stuttgart.

W ramach realizacji branżowego programu promocji Wnioskodawca weźmie udział w 11 targach branżowych w charakterze wystawcy.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 26.03.2019 r. - 31.12.2020 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu, jest ekspansja Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, co skutkować będzie dotarciem do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększeniem przychodów firmy. Udział w branżowym programie promocji, umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (urządzeń vendingowych) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami.

Do rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

    1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,
    2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,
    3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej 4 kontraktów/zleceń zagranicznych,

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 479 100.00 PLN
    - wydatki ogółem: 479 100.00 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 407 235.00 PLN

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Opracowanie bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego z inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych".
Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Krótki opis projektu:

Zakres projektu dotyczy zakup usługi B+R, polegającej na opracowaniu bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego z inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych. Przedmiotem projektu jest opracowanie zamka do zarządzania przestrzeniami magazynowymi, współpracującego z obecnie oferowaną przez firmę ASD SYSTEMS Sp. z o.o. aplikacją IDS (systemem zarządzania magazynem). Ponadto, zamek będący rezultatem projektu będzie charakteryzował się:

    - Zdalną kontrolą - możliwość bezprzewodowego sterowania pracą zamka (zasięg 20 m) oraz brak konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej pomiędzy urządzeniem sterującym a zamkiem,
    - Długim czasem pracy na baterii - ciągły czas pracy na komplecie baterii przez min. 2 lata (przy jednokrotnym użyciu w ciągu dnia),
    - Łatwością montażu - konstrukcja zamka umożliwiająca samodzielny montaż, wymianę czy demontaż,
    - Powszechnością wykorzystania - obudowa umożliwi montaż w standardowych meblach metalowych oraz wykonanych z płyty wiórowej,
    - Kompaktową budową - wymiary elementu montowanego na zewnątrz osłony szafy nie większe niż: szer. 200mm, wys. 200mm, głębokość 100mm. Waga kasety wraz z elementem ryglującym maks. 2000 gram.

Rezultatem projektu będzie raport z wynikami badań, w tym dokumentacja techniczna, wykonawcza i produkcyjna nowego zamka wraz z zestawieniami tabelarycznymi i graficznymi przebadanego prototypu zamka, w tym: finalna wersja modeli 3D zamka, finalna wersja dokumentacji rysunkowej zamka (rysunek złożeniowy oraz rysunki wykonawcze detali) a także zmontowany prototyp zamka. Nowy zamek, będzie produktem innowacyjnym zarówno dla wnioskodawcy jak i dla rynku.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjności produktowej na poziomie krajowym. Prace B+R których efektem będzie wyżej opisany rezultat, zostaną przeprowadzone przez jednostkę naukową wybraną w toku przeprowadzonego postępowania, tj. przez Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (dalej: ATH).

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych. Realizacja celu zostanie osiągnięta przez zaplanowane w ramach projektu zlecenie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu zweryfikowanego prototypu ww. zamka, jednostce naukowej (ATH, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki).

Rezultatem projektu będzie formuła produkcyjna opracowanego zamka oraz wytyczne do produkcji i wdrożenia nowego produktu na rynek. Rezultat będzie gotowy do wdrożenia w działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu. Produkt będzie dedykowany dla wszystkich firm i wszystkich branż, pragnących zoptymalizować swoją gospodarkę magazynową.

Projekt zwiększy poziom innowacyjności i konkurencyjności wnioskodawcy oraz przyczyni się do większej kompleksowości oferty ASD SYSTEMS sp. z o.o.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 132 500.00 PLN
    - wydatki ogółem: 162 975.00 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 112 625,00 PLN

Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa ASD Systems poprzez realizację działań promocyjnych."
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń. Wybranymi rynkami, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są rynek polski, francuski, kazachski, rosyjski i niemiecki. Charakter planowanych w ramach projektu zadań obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo branżowych imprezach targowych oraz związane z tym następujące wydatki:

    1. podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy),
    2. transport i ubezpieczenia instalacji wystawienniczej, materiałów promocyjnych oraz przedstawicieli Wnioskodawcy,
    3. opłaty związane z udziałem w targach,
    4. organizacja stanowiska wystawowego,
    5. reklama w mediach targowych,
    6. nabycie i wytworzenie materiałów i i gadżetów promujących ofertę Wnioskodawcy,
    7. elementy ekspozycyjne stanowiska odnoszące się do promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Zgodnie z branżowym programem promocji, przedsiębiorca wybrał jeden z pozaunijnych rynków wpisujących się w strategię ekspansji firmy, tj. Kazachstan. W ramach realizacji branżowego programu promocji Wnioskodawca:

    - weźmie udział w 8 targach branżowych w charakterze wystawcy;
    - zakupi 1 usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachski;
    - zakupi 1 usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia na rynku kazachski;
    - weźmie udział w grupowej wyjazdowej misji gospodarczej.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 01.06.2017 r. - 31.10.2019 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest ekspansja Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, co skutkować będzie dotarciem do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększeniem przychodów firmy. Udział w branżowym programie promocji maszyn i urządzeń umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (urządzeń vendingowych) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami handlowymi.

Dodatkowe zyski, wygenerowane dzięki ekspansji przedsiębiorstwa, będą mogły być wykorzystane w celu dalszego rozwoju działań eksportowych firmy oraz zakresu jej oferty, co pozwoli na zwiększenie poziomu konkurencyjności ASD Systems na światowym rynku urządzeń vendingowych.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 523 667.00 PLN
    - wydatki ogółem: 637 310.51 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 392 750,25 PLN

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

ASD SYSTEMS Sp. z o.o. realizuje projekt "Dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa uzyskany dzięki zakupowi i implementacji nowych rozwiązań informatycznych w dziedzinie gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa".
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym instytucją pośredniczącą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Istotą projektu jest zakup unikalnej na rynku wartości niematerialnej i prawnej w postaci aplikacji oraz jej ciągła rozbudowa. Celem i dążeniem niniejszego projektu jest wdrożenie trzech innowacyjnych produktów w zakresie gospodarki magazynowej przedsiębiorstw, które w połączeniu z zakupem unikalnej wartości ma poszerzyć ofertę produktową o zupełnie nowe rozwiązania wykorzystujące aplikację służącą do prostej i intuicyjnej obsługi urządzenia/automatu funkcjonującego online.

Zakres projektu w ujęciu czasowym – 01.03.2021 – 31.12.2023

Cele projektu:

    - dalszy wzrost konkurencyjności firmy;
    - implementacja innowacyjnego rozwiązania w zakresie dystrybucji wewnątrzzakładowej:
    - poszerzenie oferty produktowej.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowalne – 1 540 000 PLN
    - wydatki ogółem – 1 894 000 PLN
    - kwota dofinansowania – 693 000 PLN

Konkurencyjność MŚP dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Konkurencyjność MŚP

Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0151/16-00

Tytuł Projektu:

Rozwój firmy poprzez zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej.

Wartość projektu:

Kwota inwestycji ogółem: 1 408 350,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 145 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 515 000,00 PLN

Okres realizacji: III 2016 – XI 2017

Cel projektu:

Przedmiotem zrealizowanego projektu nakierowanego na rozwój firmy jest wdrożenie nowych rozwiązań oraz usprawnienie i unowocześnienie już istniejących dzięki zakupowi aplikacji umożliwiających obsługę systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej wykorzystujących automaty dystrybuujące oraz zarządzanie całym procesem dystrybucji w sposób prosty i kompleksowy.

Nowe aplikacje pozwolą na uzyskanie innowacyjnych produktów: automatu D540, automatu D810 oraz skrytkomatu L40 konkurencyjnych na rynku światowym.

Die Website verwendet Cookies, um Dienste gemäß der Datenschutzrichtlinie bereitzustellen. Sie können die Bedingungen für das Speichern von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrer Browser- oder Dienstkonfiguration festlegen.