Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

ASD SYSTEMS POLSKA sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt pn. "Rozwój przedsiębiorstwa ASD Systems poprzez Internacjonalizację II"
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie  promocji branży maszyn i urządzeń. Wybranymi rynkami perspektywicznymi, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji są stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina.

Charakter planowanych w ramach projektu  zadań obejmuje  działania promocyjne  produktu  przedsiębiorstwa  poprzez uczestnictwo  przedsiębiorstwa w branżowych imprezach targowych: HUNGEXPO Węgry, Industrial Safety International Forum Ukraina ,Motek Niemcy, ExpoProtection Paryż,A+A Dusseldorf, SICUR Madrit, AGROEXPO Izmir.

W ramach realizacji branżowego programu programu Wnioskodawca weźmie udział w 7 targach branżowych w charakterze wystawcy.

Zakres projektu: 26.03.2019 r. - 31.12.2022r.

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest ekspansja Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, co ma skutkować dotarciem do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększeniem przychodów firmy.  Poprzez udział w branżowym programie promocji Wnioskodawca będzie miał możliwość zaprezentowania nowoczesnych produktów ( terminali magazynowych) na rynkach międzynarodowych oraz zawarcie nowych kontraktów handlowych z potencjalnymi partnerami.

Do rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

    1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,
    2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,
    3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez uzyskanie co najmniej 13 kontraktów/ zamówień.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 374 200.00 PLN
    - wydatki ogółem: 374 200.00 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 280 650.00 PLN

Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

ASD SYSTEMS POLSKA sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt pn. "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ASD SYSTEMS POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ"
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń. Wybranymi rynkami perspektywicznymi, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są: Serbia, Wietnam.

Charakter planowanych w ramach projektu zadań, obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa, poprzez uczestnictwo w branżowych imprezach targowych: EIMA Bolonia, Mining Vietnam, International Fair of Technique and Technical Achievements (UFI) – Belgrad, A+A Dusseldorf, FinnSec Helsinki, Eisenwarenmesse Kolonia, SICUR Madryt, Safety@Health@Work Rotterdam, Sawo Poznań, PPMA Total Show NEC Birmingham, Motek Stuttgart.

W ramach realizacji branżowego programu promocji Wnioskodawca weźmie udział w 11 targach branżowych w charakterze wystawcy.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 26.03.2019 r. - 31.12.2020 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu, jest ekspansja Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, co skutkować będzie dotarciem do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększeniem przychodów firmy. Udział w branżowym programie promocji, umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (urządzeń vendingowych) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami.

Do rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

    1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,
    2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,
    3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej 4 kontraktów/zleceń zagranicznych,

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 479 100.00 PLN
    - wydatki ogółem: 479 100.00 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 407 235.00 PLN

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Opracowanie bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego z inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych".
Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Krótki opis projektu:

Zakres projektu dotyczy zakup usługi B+R, polegającej na opracowaniu bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego z inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych. Przedmiotem projektu jest opracowanie zamka do zarządzania przestrzeniami magazynowymi, współpracującego z obecnie oferowaną przez firmę ASD SYSTEMS Sp. z o.o. aplikacją IDS (systemem zarządzania magazynem). Ponadto, zamek będący rezultatem projektu będzie charakteryzował się:

    - Zdalną kontrolą - możliwość bezprzewodowego sterowania pracą zamka (zasięg 20 m) oraz brak konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej pomiędzy urządzeniem sterującym a zamkiem,
    - Długim czasem pracy na baterii - ciągły czas pracy na komplecie baterii przez min. 2 lata (przy jednokrotnym użyciu w ciągu dnia),
    - Łatwością montażu - konstrukcja zamka umożliwiająca samodzielny montaż, wymianę czy demontaż,
    - Powszechnością wykorzystania - obudowa umożliwi montaż w standardowych meblach metalowych oraz wykonanych z płyty wiórowej,
    - Kompaktową budową - wymiary elementu montowanego na zewnątrz osłony szafy nie większe niż: szer. 200mm, wys. 200mm, głębokość 100mm. Waga kasety wraz z elementem ryglującym maks. 2000 gram.

Rezultatem projektu będzie raport z wynikami badań, w tym dokumentacja techniczna, wykonawcza i produkcyjna nowego zamka wraz z zestawieniami tabelarycznymi i graficznymi przebadanego prototypu zamka, w tym: finalna wersja modeli 3D zamka, finalna wersja dokumentacji rysunkowej zamka (rysunek złożeniowy oraz rysunki wykonawcze detali) a także zmontowany prototyp zamka. Nowy zamek, będzie produktem innowacyjnym zarówno dla wnioskodawcy jak i dla rynku.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjności produktowej na poziomie krajowym. Prace B+R których efektem będzie wyżej opisany rezultat, zostaną przeprowadzone przez jednostkę naukową wybraną w toku przeprowadzonego postępowania, tj. przez Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (dalej: ATH).

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie bezprzewodowego zamka elektronicznego, współpracującego inteligentnym systemem kontroli dostępu w systemach magazynowych. Realizacja celu zostanie osiągnięta przez zaplanowane w ramach projektu zlecenie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu zweryfikowanego prototypu ww. zamka, jednostce naukowej (ATH, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki).

Rezultatem projektu będzie formuła produkcyjna opracowanego zamka oraz wytyczne do produkcji i wdrożenia nowego produktu na rynek. Rezultat będzie gotowy do wdrożenia w działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu. Produkt będzie dedykowany dla wszystkich firm i wszystkich branż, pragnących zoptymalizować swoją gospodarkę magazynową.

Projekt zwiększy poziom innowacyjności i konkurencyjności wnioskodawcy oraz przyczyni się do większej kompleksowości oferty ASD SYSTEMS sp. z o.o.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 132 500.00 PLN
    - wydatki ogółem: 162 975.00 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 112 625,00 PLN

Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa ASD Systems poprzez realizację działań promocyjnych."
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń. Wybranymi rynkami, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są rynek polski, francuski, kazachski, rosyjski i niemiecki. Charakter planowanych w ramach projektu zadań obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo branżowych imprezach targowych oraz związane z tym następujące wydatki:

    1. podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy),
    2. transport i ubezpieczenia instalacji wystawienniczej, materiałów promocyjnych oraz przedstawicieli Wnioskodawcy,
    3. opłaty związane z udziałem w targach,
    4. organizacja stanowiska wystawowego,
    5. reklama w mediach targowych,
    6. nabycie i wytworzenie materiałów i i gadżetów promujących ofertę Wnioskodawcy,
    7. elementy ekspozycyjne stanowiska odnoszące się do promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Zgodnie z branżowym programem promocji, przedsiębiorca wybrał jeden z pozaunijnych rynków wpisujących się w strategię ekspansji firmy, tj. Kazachstan. W ramach realizacji branżowego programu promocji Wnioskodawca:

    - weźmie udział w 8 targach branżowych w charakterze wystawcy;
    - zakupi 1 usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachski;
    - zakupi 1 usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia na rynku kazachski;
    - weźmie udział w grupowej wyjazdowej misji gospodarczej.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 01.06.2017 r. - 31.10.2019 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest ekspansja Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, co skutkować będzie dotarciem do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększeniem przychodów firmy. Udział w branżowym programie promocji maszyn i urządzeń umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (urządzeń vendingowych) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami handlowymi.

Dodatkowe zyski, wygenerowane dzięki ekspansji przedsiębiorstwa, będą mogły być wykorzystane w celu dalszego rozwoju działań eksportowych firmy oraz zakresu jej oferty, co pozwoli na zwiększenie poziomu konkurencyjności ASD Systems na światowym rynku urządzeń vendingowych.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowane: 523 667.00 PLN
    - wydatki ogółem: 637 310.51 PLN
    - wkład Funduszy Europejskich: 392 750,25 PLN

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

ASD SYSTEMS Sp. z o.o. realizuje projekt "Dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa uzyskany dzięki zakupowi i implementacji nowych rozwiązań informatycznych w dziedzinie gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa".
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym instytucją pośredniczącą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Istotą projektu jest zakup unikalnej na rynku wartości niematerialnej i prawnej w postaci aplikacji oraz jej ciągła rozbudowa. Celem i dążeniem niniejszego projektu jest wdrożenie trzech innowacyjnych produktów w zakresie gospodarki magazynowej przedsiębiorstw, które w połączeniu z zakupem unikalnej wartości ma poszerzyć ofertę produktową o zupełnie nowe rozwiązania wykorzystujące aplikację służącą do prostej i intuicyjnej obsługi urządzenia/automatu funkcjonującego online.

Zakres projektu w ujęciu czasowym – 01.03.2021 – 31.12.2023

Cele projektu:

    - dalszy wzrost konkurencyjności firmy;
    - implementacja innowacyjnego rozwiązania w zakresie dystrybucji wewnątrzzakładowej:
    - poszerzenie oferty produktowej.

Wartość projektu:

    - wydatki kwalifikowalne – 1 540 000 PLN
    - wydatki ogółem – 1 894 000 PLN
    - kwota dofinansowania – 693 000 PLN

Konkurencyjność MŚP dla działania : 3.2. Innowacje w MŚP

ASD SYSTEMS Sp. z o. o. otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Konkurencyjność MŚP

Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0151/16-00

Tytuł Projektu:

Rozwój firmy poprzez zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej.

Wartość projektu:

Kwota inwestycji ogółem: 1 408 350,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 145 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 515 000,00 PLN

Okres realizacji: III 2016 – XI 2017

Cel projektu:

Przedmiotem zrealizowanego projektu nakierowanego na rozwój firmy jest wdrożenie nowych rozwiązań oraz usprawnienie i unowocześnienie już istniejących dzięki zakupowi aplikacji umożliwiających obsługę systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej wykorzystujących automaty dystrybuujące oraz zarządzanie całym procesem dystrybucji w sposób prosty i kompleksowy.

Nowe aplikacje pozwolą na uzyskanie innowacyjnych produktów: automatu D540, automatu D810 oraz skrytkomatu L40 konkurencyjnych na rynku światowym.

Produkt dodany do porównania.